ตารางหลักสูตรอบรม

In-House Training

Facebook Marketing (Basic)​

สถานที่อบรม : สถานที่ลูกค้า

Facebook Marketing (Advance)​

สถานที่อบรม : สถานที่ลูกค้า

Google Ads​ (Basic)

สถานที่อบรม : สถานที่ลูกค้า

Google Ads​ (Advance)

สถานที่อบรม : สถานที่ลูกค้า

Google Analytics (Basic)​

สถานที่อบรม : สถานที่ลูกค้า

Google Analytics (Advance)​

สถานที่อบรม : สถานที่ลูกค้า